KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 2/WKA/UP/2014

07 - 01 - 2015
Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o numerze 2/WKA/UP/2014. Powodem unieważnienia postępowania jest to, że zamawiający po upływie terminu składania ofert stwierdził, iż dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie uwzględniający nowych zadań  związanych z działalnością ŁARR S. A. w 2015 roku, które będą wymagały zwiększonego nakładu czasu pracy przez obsługę prawną Spółki, a co za tym idzie zwiększonej ilości godzin usług prawnych świadczonych w siedzibie Spółki.   Mając na uwadze powyższe, unieważnienie postępowania zastrzeżone w treści zapytania ofertowego w rozdziale X pkt 3. jest uzasadnione. 
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony nr DK/02/2014 na Zakup i usługę wdrożenia Zintegrowanego Systemu do Zarządzania

11 - 12 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i usługę wdrożenia Zintegrowanego Systemu do Zarządzania dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr postępowania: DK/02/2014       Do pobrania: SWIZ Zał_nr_1_do_SIWZ_(OPZ) Zał_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ_OFERTOWY Zał_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Zał_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 i art. 24 b ust.3 Zał_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Zał_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Zał_nr_7_do_SIWZ_ WYKAZ OSÓB Zał_nr_8_do_SIWZ_ WYKAZ_USŁUG Zał_nr_9_do_SIWZ_ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWY Zał-nr_10_do SIWZ_Arkusz_Funkcjonalności_Systemu_LARR Zał_nr_11_do_SIWZ_SZCZEGÓŁOWA_KALKULACJA_CENOWA   2014-12-17: Odpowiedzi_na_pytania   2014-12-23: Unieważnienie postępowania
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony nr 3/ZDW/2014 na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 3.500.000,00 PLN

09 - 12 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg na usługa polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), zwanego dalej w treści SIWZ – Kredytem, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości – Ośrodek Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule „zaprojektuj i wybuduj””.   SIWZ wraz z załącznikami do pobrania:  SIWZ ogłoszenie BZP Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji I_1 Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji I_2 Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji I_3 Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji I_4 Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji I_5 Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji PFU_ZDUŃSKA WOLA Zał. 2 decyzja o
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 6/KNT/RPO WŁ/2014

05 - 12 - 2014
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „zakup i dostawa dwóch routerów klasy przemysłowej” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę..
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 5/KNT/RPO WŁ/2014

04 - 12 - 2014
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „zakup i dostawa dwóch serwerów z oprogramowaniem" w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę.    
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.