KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe 1/ZIP/PR/RPO WŁ/2015

19 - 08 - 2015
W zawiązku z realizacją projektu „Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego do Sali konferencyjnej. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 27.08.2015 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 1/ZIP/PR/RPO WŁ/2015. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony 1/IZD/2015

12 - 08 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/IZD/2015 na „Dostawę siedzisk oraz mebli biurowych wraz z montażem”   załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia zał_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow zał_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia zał_4_oswiadczenie_osoby_fizycznej zał_5_formularz ofertowy załącznik-nr-6-wzór-umowy zał_7_oswiadczenie_o_przynależności_braku_do grupy_kapitalowej zał_8_wykaz_usług     Dane kontaktowe osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami zostały wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907 z póź.  zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:    Pytanie nr 1 Czy w blatach biurek, górnego wieńca kontenerka , wieńcach górnych i dolnych szafek  dopuszczalne jest użycie płyty o grubości 28mm zamiast 25 mm?   Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od wymiarów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.stanowiącego
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach postępowania ofertowego nr 11/ZO/N/2015

17 - 07 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, podaje do wiadomości Informację i wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na świadczenia usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z  dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów na rzecz ŁARR S.A. zgodnie z zapytaniem ofertowym 11/ZO/N/2015  
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego nr 1/P/ZDW/2015

14 - 07 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej; postępowania przetargowego „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku  Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości – Ośrodka Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule „zaprojektuj i wybuduj”” – 1/P/ZDW/2015.  
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/N/2015

26 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/N/2015  na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z  dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów na rzecz ŁARR S.A. załączniki:   Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1       -           formularz ofertowy Załącznik nr 2       -           formularz cenowy zakupu aparatów telefonicznych i modemów
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.