KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/RPO WŁ/2013

08 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup noclegów w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/RPO WŁ/2013

05 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA 9.000.000,00 ZŁ nr 1/N/2013

02 - 04 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130.000 euro w myśl art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem przetargu jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), zwanego dalej w treści SIWZ – Kredytem, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”.Ogłoszenie o przetargu umieszczono w: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dyrektywa 2004/18/WE)   do pobrania: - Ogłoszenie o Zamówieniu - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumenty
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (numerr sprawy 9/MEN/2013)

21 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloków Szkoleniowych: „Umiejętności menedżerskie” i „Rozwój Osobisty” w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” (nr sprawy: 9/MEN/2013), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) – 4) Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 1 pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloku Szkoleniowego: „Umiejętności menedżerskie”, w projekcie „Kobieta – skuteczny lider menedżer” realizowanym przez Łódzką
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 9/MEN/2013)

13 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloków Szkoleniowych: „Umiejętności menedżerskie” i „Rozwój Osobisty” w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” (nr sprawy: 9/MEN/2013), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) – 4) Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zakresie Zadania nr 2 pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloku Szkoleniowego: „Rozwój Osobisty”, w projekcie „Kobieta – skuteczny lider menedżer” realizowanym przez Łódzką
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.