KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4.2/KAZ/RPO WŁ/2013

06 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej

Przedłużenie terminu oceny ofert zapytania ofertowego numer 2/PR/RPO WŁ/2013

31 - 07 - 2013
W związku z wpłynięciem 10 ofert w ramach zapytania ofertowego numer 2/PR/RPO WŁ/2013 informujemy, że przedłużamy termin na ocenę ofert. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 6 sierpnia br..
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/PR/RPO WŁ/2013

31 - 07 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „Przygotowanie kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych na potrzeby organizowanych przez Zleceniodawcę eventów: Forum Ekonomicznego w Krynicy (3-5 września 2013r.) Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych Expo Real w Monachium (7-9 października 2013 r.)”  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty spełniające wymogi
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/PR/RPO WŁ/2013

26 - 07 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja noclegu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października 2013r.”  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano jedną ofertę spełniającą wymogi zapisane w zapytaniu ofertowych, która została wybrana do realizacji.   NOVA TRAVEL ul. 6 Sierpnia 1/3 90-606 Łódź   Projekt współfinansowany przez Unię
czytaj więcej

Wyjaśnienia w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie dotyczące postępowania przetargowego nr 4/N/2013

24 - 07 - 2013
Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Pytania i odpowiedzi:     Sprawozdania finansowego za I kw. 2013 r. oraz za ostatni pełny miesiąc 2013 r. i analogiczny okres roku 2012. Odpowiedź: Bilans za okres 01.01. 2013 – 30.06. 2013 stanowi załącznik nr 36 do SIWZ   Harmonogram finansowo-rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego. Odpowiedź: Harmonogram finansowo – rzeczowy zostanie przedłożony do Banku nie później niż miesiąc od podpisania umowy z generalnym wykonawcą   Strukturę finansową inwestycji wraz z dokumentami potwierdzające źródła finansowania inwestycji – wkład własny, dotacje, pożyczki Odpowiedź: Sposób pokrycia nakładów inwestycyjnych opisano na
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.