KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapraszamy na szkolenie – „Dostępne źródła dofinansowania. Jak skutecznie zbudować biznes plan”

13 - 01 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby planujące założyć działalność gospodarczą oraz nowopowstałe firmy na szkolenie w temacie:   „Dostępne źródła dofinansowania. Jak skutecznie zbudować biznes plan”    Szkolenie odbędzie się w dniu 21.01.2015r. w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie ŁARR S.A., ul. Tuwima 22/26, Sala konferencyjna (VII p.).   Program szkolenia:   Wstęp – analiza potrzeb uczestników Analiza pomysłu na biznes Instrumenty finansowania i merytorycznego wsparcia dla małych przedsiębiorczości – pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności oraz rozwój nowopowstałej firmy (dotacje, pożyczki) Procedura aplikowania o środki   10.30 – 10.45 Przerwa kawowa   Jak dobrze przygotować dokumenty Moduł 1. Etapy przygotowania biznesplanu Moduł 2. Profil firmy, jej cele, misja i wizja Moduł 3. Charakterystyka produktu / usługi Moduł
czytaj więcej

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

12 - 01 - 2015
Miło nam Poinformować, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest partnerem Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA stając się jednocześnie przedstawicielem na region łódzki w projekcie  „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"   Projekt „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" w swojej ofercie proponuje: 1. Pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej – dla bezrobotnych w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (tj. do 75 622,80 zł) 2. Pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. do 22 686,84 zł) 3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia
czytaj więcej

Informacja dla samorządów gminnych – doposażenie oddziałów przedszkolnych.

09 - 01 - 2015
Przypominamy, że  trwa  ostatni nabór projektów PO KL w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który prowadzony będzie do 2 lutego 2015 r. Szkoły publiczne i niepubliczne z 80 gmin województwa łódzkiego mogą starać się o dodatkowe środki na doposażenie swoich oddziałów przedszkolnych. Do rozdysponowania jest 21 mln zł.   O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi z terenu 80 gmin województwa łódzkiego, gdzie występuje najniższy stopień upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz gdzie nie ma żadnego przedszkola.   Poniżej link z wykazem gmin, kwalifikujących się do objęcia wsparciem systemowym w ramach
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 7/KNT/RPO WŁ/2014

08 - 01 - 2015
W zawiązku z realizacją projektu „Klaster Nowych Technologii” informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę dostawy dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 15.01.2015 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 7/KNT/RPO WŁ/2014.     Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Wzór umowy
czytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 2/WKA/UP/2014

07 - 01 - 2015
Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o numerze 2/WKA/UP/2014. Powodem unieważnienia postępowania jest to, że zamawiający po upływie terminu składania ofert stwierdził, iż dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie uwzględniający nowych zadań  związanych z działalnością ŁARR S. A. w 2015 roku, które będą wymagały zwiększonego nakładu czasu pracy przez obsługę prawną Spółki, a co za tym idzie zwiększonej ilości godzin usług prawnych świadczonych w siedzibie Spółki.   Mając na uwadze powyższe, unieważnienie postępowania zastrzeżone w treści zapytania ofertowego w rozdziale X pkt 3. jest uzasadnione. 
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.