KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Spotkanie informacyjne nt. wsparcia pożyczkowego dla mikro przedsiębiorców

07 - 07 - 2015
Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. wsparcia pożyczkowego dla mikro przedsiębiorców, które odbędzie się 22 lipca 2015 r., o godz. 11:00-13:00., w siedzibie ŁARR S.A., przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. Ewentualne zgłoszenie na spotkanie prosimy kierować na adres e-mail m_zuber@larr.lodz.pl.  
czytaj więcej

Konkursy Programu Polska Cyfrowa – Dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.

07 - 07 - 2015
W III kwartale 2015 r. planowanej jest ogłoszenie konkursów dotyczących działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. Konkursy będą dotyczyły następujących typów projektów:   a) poddziałania 2.3.1 POPC:   cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych, cyfrowe udostępnianie zasobów nauki,   b) poddziałania 2.3.2 POPC:   cyfrowe udostępnianie zasobów kultury. Dla każdego typu projektu zostanie przeprowadzony osobny konkurs z wyodrębnioną pulą środków. W ramach poszczególnych poddziałań o dofinansowanie ubiegać się będą mogły:   a) poddziałanie 2.3.1 POPC:   centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej)
czytaj więcej

Konkurs NCBiR: polsko-niemieckie projekty badawcze dla małych i średnich przedsiębiorstw.

07 - 07 - 2015
Uprzejmie informujemy, że 1 września 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) planują otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:     1. Energy efficiency and climate protection, eg: Innovative products and services in the field of climate protection or to protect against climatic effects Technologies to reduce greenhouse gas emissions from industrial processes, particularly key innovations with a broad application potential Cultivation methods to reduce greenhouse gas emissions in rural areas Systems-related technologies, processes and services to enhance energy efficiency in important industrial sectors. 2.   Resource efficiency, eg: Increasing resource efficiency, particularly in resource-intensive
czytaj więcej

Zapraszamy na seminaria online związane z wdrażaniem RSI WŁ LORIS 2030

03 - 07 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową przystępuje do realizacji projektu, którego jednym z elementów jest "Kompleksowa organizacja seminariów warsztatowych online o tematyce związanej z zarządzaniem mechanizmami wspierania innowacji oraz wspieraniem procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030". Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwu do pobrania w załączniku:  Loris 2030
czytaj więcej

Ruszył pierwszy konkurs RPO WŁ. Wsparcie terenów inwestycyjnych.

02 - 07 - 2015
W dniu 23 czerwca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 667/15 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III - Transport,Osi Priorytetowej VIII - Zatrudnienie.   30 czerwca 2015 został ogłoszony konkurs nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15 dla projektów, polegających na kompleksowym przygotowaniu terenu inwestycyjnego dostosowanym do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.     Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 17 sierpnia 2015
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.