KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP – 100 000 zł na wdrożenie CSR

14 - 12 - 2015
Nawet 100 000,00 złotych mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Instytucją ogłaszającą konkurs jest Polska AgencjaRozwoju Przedsiębiorczości.   Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 11.01.2016 r. do 08.02.2016 r. do godz. 16:30.   Szczegółowe informacje dostępne pod adresemhttps://csr.parp.gov.pl/index/index/2268     W razie Państwa zainteresowania pomocą w zakresie pozyskania dotacji prosimy o kontakt z p. Moniką Więckowską tel. 724-544-020 lub p. Bartłomiejem Walczakiem
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr DA/GU-8/2015

11 - 12 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym jako zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.   do pobrania: Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia-Załacznik nr 1 Formularz ofertowy - załącznik nr 2  Załącznik3-Formularz-asortymentowo-cenowy oswiadczenie - załacznik nr 4 Wykaz usług
czytaj więcej

Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.

10 - 12 - 2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs dla przedsiębiorców z sektora MŚP. W ramach konkursu można otrzymać 50% dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Szczegółowe informacje dostępne na stronie:   http://www.poir.gov.pl/nabory/31-finansowanie-innowacyjnej-dzialalnosci-msp-z-wykorzystaniem-kapitalu-podwyzszonego-ryzyka-315-wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/     W razie Państwa zainteresowania pomocą w zakresie pozyskania dotacji prosimy o kontakt z p. Moniką Więckowską tel. 724-544-020 lub p. Bartłomiejem Walczakiem tel. 600-589-895, 42 208 92 78  
czytaj więcej

Program Demonstrator NCBiR – 500 mln. zł. dla firm na prace B+R

09 - 12 - 2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" (tzw. Demonstrator). Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów w  programie NCBR przeznaczyło 500 mln zł. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.   Nabór wniosków będzie trwał od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie:   http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/aktualnosci/art,3819,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-1-1-projekty-br-przedsiebiorstw-poddzialania-1-1-2-prace-br-zwiazane-z-wy.html   W razie Państwa zainteresowania pomocą w zakresie pozyskania dotacji prosimy o kontakt z p. Moniką Więckowską tel. 724-544-020 lub p. Bartłomiejem Walczakiem tel. 600-589-895, 42 208 92
czytaj więcej

Konkurs RPO WŁ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na inwestycje dotyczące ochrony przyrody.

09 - 12 - 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody Konkurs obejmuje następujące typy projektów:   *       podniesienie standardu bazy technicznej lub wyposażenia parkówkrajobrazowych lub rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura2000);   *       budowa, przebudowa infrastruktury służącej utrzymaniu lub utworzeniucentrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime np.banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne;   *       modernizacja lub doposażenie ośrodków prowadzących działalność wzakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych);   *       budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury (w tym równieżzielonej infrastruktury) związanej z ochroną,
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.