KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG – 15.04.2013

05 - 04 - 2013
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 15 kwietnia 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny wniosków, formalne,
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG – 15.04.2013

05 - 04 - 2013
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 15 kwietnia 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny wniosków, formalne,
czytaj więcej

Konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

02 - 04 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu   „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy   ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. Więcej informacji na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268..
czytaj więcej

Wyniki II etapu procesu rekrutacji w projekcie „Młodzi w biznesie”

02 - 04 - 2013
Z przyczyn niezależnych od Realizatora Projektu informujemy, iż  Wyniki II etapu procesu rekrutacji w projekcie „Młodzi w biznesie" opublikowane zostaną niezwłocznie po akceptacji przez WUP w Łodzi (Instytucja Wdrażająca) listy  uczestników wyłonionych w ramach rekrutacji do projektu „Młodzi w biznesie”
czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA 9.000.000,00 ZŁ nr 1/N/2013

02 - 04 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130.000 euro w myśl art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem przetargu jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), zwanego dalej w treści SIWZ – Kredytem, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”.Ogłoszenie o przetargu umieszczono w: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dyrektywa 2004/18/WE)   do pobrania: - Ogłoszenie o Zamówieniu - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumenty
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.