KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 12/PR/RPO WŁ/2013

10 - 09 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: produkcja welurowej poduszki podróżnej na potrzeby udziału w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r., (nr sprawy: 12/PR/RPO WŁ/2013), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:   NAZWA (FIRMA), albo imię i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO   ATUT PL Sp. z o.o., 30-702 Kraków ul. Romanowicza 3,.     UZASADNIENIE WYBORU OFERTY Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego 
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 10/PR/RPO WŁ/2013

10 - 09 - 2013
Dotyczy postępowania przetargowego na „kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dn. 7-9 października, wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków zabudowy”- 10/PR/RPO WŁ/2013. W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta: Numer oferty: 1 Firma/nazwa: Jacek Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Jacek Lewandowski „WEXPOL”, Adres: ul. Żywiczna 67, 03-179 Warszawa   Uzasadnienie wyboru: Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans
czytaj więcej

Warsztaty z zakresu sporządzania wniosków o płatność – najczęściej popełniane błędy

06 - 09 - 2013
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w warsztatach z zakresu sporządzania wniosków o płatność - najczęściej popełniane błędy. Spotkanie poprowadzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi.   Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj:  http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/16082013_warsztaty_z_zakresu_sporzadzania_wniosku_o_platnosc
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/CHN/RPO/2013

06 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach naboru uzupełniającego firm biorących udział w misji gospodarczej do Chengdu

06 - 09 - 2013
Informacja o wyborze firm z NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO z Województwa Łódzkiego biorących udział w misji gospodarczej do Chengdu wraz z udziałem w VIII Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE- Chiny w dn. 20 – 24 października 2013r. organizowanej przez  Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu  „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.